fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Regulamin Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

 

1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie szkoły, nauczyciele, wszyscy inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Ze zbiorów bibliotecznych korzysta się: – wypożyczając do domu (lektury szkolne, literaturę piękną, książki popularnonaukowe); – czytając lub przeglądając w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma)

3. Uczniowie mają wolny dostęp do całego księgozbioru biblioteki.

4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca (lektury szkolne, literatura piękna), książki popularnonaukowe na jeden tydzień, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień. Termin może być krótszy w przypadku pozycji szczególnie poszukiwanych.

5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.

6. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę aktualnie wypożyczoną.

7. Uczniowie mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę.

8. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach.

9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów, użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

10. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przez wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie księgozbioru do momentu zwrotu zaległości.

11. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na wakacje letnie oraz ferie zimowe i świąteczne. Uczniowie chcący skorzystać z tej możliwości zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi bibliotekarzowi, wiąże się to bowiem z odpowiednią adnotacją w karcie czytelnika. Osobom, które nie rozliczą się po wakacjach z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie księgozbioru do momentu zwrotu zaległości.

12. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przez zakończeniem zajęć – obowiązuje karta obiegowa. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego, maturzyści ze wszystkich zbiorów bibliotecznych mogą korzystać na miejscu w czytelni .

13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie oraz ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich wypożyczonych z biblioteki materiałów (karta obiegowa) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

14. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być przyznane na koniec roku szkolnego dyplomy oraz dodatkowe punkty z zachowania.

Czytelnik, który nie przestrzega regulaminu biblioteki może być pozbawiony prawa do korzystania z jej zbiorów.