fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Jest to egzamin państwowy, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zdawany w szkole. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów
– etapu pisemnego
– etapu praktycznego

Terminy egzaminów:

Klasy 4

Egzamin pisemny: 12.01 dla wszystkich

1.       EE.09 (informatyk) 18-20.01

2.       BD.18 (oze) 11.01

3.       BD.32 (geodeta) 11.01

4.       EE.21 (mechatronik) 15-17.01

5.       AU.36 (ekonomista) 18.01

Klasy 3

Egzamin pisemny: 22.06 dla wszystkich

1.       EE.08 (informatyk) 28.06-08.07

2.       BD.17 (oze) 28.06-04.07

3.       BD.31 (geodeta) 23.06-08.07

4.       EE.02 (mechatronik) 23.06-08.07

Aby dobrze przygotować się do egzaminu polecamy zapoznanie się z informatorami dostępnymi dla każdego kierunku: 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europas. Dokument ten określa zakres kompetencji zawodowych i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce „EGZAMIN ZAWODOWY”