fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Jest to egzamin państwowy, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zdawany w szkole. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów
– etapu pisemnego
– etapu praktycznego

Terminy egzaminów:

Sesja 1. : styczeń–luty 2017 r. (z wyłączeniem Z.22 i Z.23)
Część
pisemna
Część praktycznaData wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Model „d”Modele: „w”, „wk” i „dk”
12 stycznia 2017 r.9 stycznia 2017 r.od 16 stycznia do 26 lutego 2017 r.31 marca 2017 r.
Sesja 2. : czerwiec–lipiec 2017 r.
Część pisemna Część praktycznaData wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Model „d”Modele: „w”, „wk” i „dk”
20 czerwca 2017 r.26 czerwca 2017 r.od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r.25 sierpnia 2017 r.

Aby dobrze przygotować się do egzaminu polecamy zapoznanie się z informatorami dostępnymi dla każdego kierunku: 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europas. Dokument ten określa zakres kompetencji zawodowych i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce „EGZAMIN ZAWODOWY”