fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Jest to egzamin państwowy, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zdawany w szkole. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów
– etapu pisemnego
– etapu praktycznego

Terminy egzaminów w 2023/2024:

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA ZIMOWA

Część teoretyczna  piątek 12.01.2024 – 2 osoby (poprawki)

Część praktyczna wg poniższego harmonogramu

EGZAMINY ZAWODOWE SESJA LETNIA

Część praktyczna poniedziałek 03.06.2024 ELE.11 (praktyka na papierze)
Część teoretyczna czwartek 06.06.2024 – egzaminy wg poniższego harmonogramu

Część teoretyczna piątek 07.06.2024 – egzaminy wg poniższego harmonogramu


Część praktyczna 10-14.06.2024 egzaminy wg poniższego harmonogramu

Aby dobrze przygotować się do egzaminu polecamy zapoznanie się z informatorami dostępnymi dla każdego kierunku: 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europas. Dokument ten określa zakres kompetencji zawodowych i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce „EGZAMIN ZAWODOWY”