fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Deklaracja dostępności ZST w Bytomiu – Oficjalna strona Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu

Zespół Szkół Technicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZST w Bytomiu – Oficjalna strona Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu.

 • data publikacji strony internetowej: 2019-08-01
 • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały audio wizualne, nie posiadają transkrypcji tekstowej,

Prowadzimy stałe prace w celu ciągłego zwiększania poziomu dostępności naszych treści i publikowanych materiałów. Za ewentualne problemy przepraszamy i w przypadku braku dostępu do wybranych treści – zachęcamy do kontaktu ze szkołą.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: sekretariat szkoły.
 • e-mail: zst@zst.bytom.pl
 • telefon: 32 281 38 58

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Bytomiu
 • adres: Zespół Szkół Technicznych, ul. Frycza-Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom
 • e-mail: zst@zst.bytom.pl
 • telefon: 32 281 38 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku ZST w Bytomiu prowadzi ogólnodostępne wejście od strony ul. Frycza-Modrzewskiego. Wejście jest dostosowane do potrzeb osób z problemami motorycznymi oraz osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek, którym można wezwać portiera.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy sekretariacie szkoły.
Przed budynkiem znajduje się parking, osoby niepełnosprawne uprawnione są do korzystania z parkingu dla pracowników szkoły.
W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Na parterze budynku, na prawo od wejścia znajduje się Portiernia. Do sekretariatu szkoły prowadzi szeroki korytarz, a drogę wskazują oznaczenia usytuowane na belkach podciągowych pod sufitem. Na wyższe kondygnacje budynku prowadzą schody, budynek jest wyposażony w windę pozwalająca przemieszczać się na wyższe piętra.
Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W całym budynku na drzwiach są tablice informacyjne z numerami sal lekcyjnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku ZST w Bytomiu. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.