Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Ekonomista

Technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Technicznych jest klasą elitarną. Zapraszamy do niej dziewczęta i chłopców, którzy legitymują się kreatywnością oraz pragną zdobyć wiedzę ekonomiczną i umiejętności informatyczne.

Czym się zajmuje ekonomista?

Po ukończeniu szkoły Technik ekonomista posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności i prac pracowników zatrudnionych na średnim szczeblu zarządzania oraz podjęcia  samozatrudnienia poprzez podjęcie działalności gospodarczej.

Technik ekonomista:

– organizuje pracę biura firmy,

– oblicza podatki (dochodowy od osób prawnych, fizycznych, VAT, akcyzowy),

– prowadzi dokumentację kadrowo-płacowych (prowadzi teczki osobowe pracowników, oblicza wynagrodzenia, sporządza listy płac),

– prowadzi rachunkowości (pełną, uproszczoną),

– sporządza sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (bilans, rachunek zysków i strat),

– oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy,

– analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy,

– analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku,

– samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania  materiałów i produktów, transportu i sprzedaży towarów i usług.

Gdzie możesz pracować po ukończeniu tego kierunku kształcenia? Typowe miejsca pracy dla technika ekonomisty to:

 • komórki organizacyjne firm:
  • kancelarie
  • sekretariaty,
  • kadry,
  • księgowość,
  • działy finansowe,
  • działy handlowe,
  • działy magazynowe
 • biura rachunkowe,
 • biura podatkowe,
 • biura nieruchomości,
 • biura zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi,
 • szkoły, urzędy, instytucje gdzie prowadzone są prace biurowe.

Organizacja procesu kształcenia

Nauka w technikum trwa 4 lata. W zawodzie technik ekonomista realizowane są dwa moduły. Po każdym z modułów kształcenia uczeń przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji. Pozytywne zaliczenie egzaminu wiąże się z otrzymaniem Świadectwa, które potwierdza umiejętności w danej kwalifikacji.

Ekonomista uzyskuje  kwalifikacje

 • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
 • A.36 Prowadzenie rachunkowości,
 • otrzymuje „Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie” – dokument wydawany w języku polskim i języku angielskim opisujący profil umiejętności i kompetencji oraz zawody, do wykonywania których upoważniony jest posiadacz dyplomu,
 • świadectwo dojrzałości uprawniające do podjęcia studiów.

Dlaczego ekonomia w ZST?

Nauka w klasie Technik ekonomista odbywa się:

 • w komfortowych warunkach i miłej atmosferze,
 • zajęcia odbywają się w pracowni symulacyjnej „Firma ZST” działającej pod patronem Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.,
 • pracownia zorganizowana jest w postaci komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • wyposażona jest w środki techniczne pracy biurowej (zestawy komputerowe, drukarki, faksy, niszczarki, segregatory, meble biurowe itp.),
 • podczas procesu kształcenia uczniowie zapoznają się z oprogramowaniem biurowym, magazynowo-sprzedażowym, finansowo-księgowym firmy INSER GT (Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT) oraz programem Płatnik,
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę – nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora w zawodzie Technik ekonomista i Technik rachunkowości,
 • zainteresowani mogą uzyskać Certyfikat obsługi programu finansowego firmy BPSC S.A.,
 • teoretyczne wiadomości  poszerzamy  dzięki współpracy z uczelniami : Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Bankową, Uniwersytetem  Ekonomicznym, Uniwersytetem Śląskim,
 • doświadczenia praktyczne zdobywamy dzięki współpracy z  Urzędem Miasta w Bytomiu, Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Zabrzu, Urzędem Skarbowym w Bytomiu i Rudzie Śląskiej, Biurami Rachunkowymi, Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych w Chorzowie.

Ekonomiści ZST osiągają bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów kwalifikacyjnych otwiera to im drogę na studia techniczne i ekonomiczne.

Praktyki zawodowe oraz projekty europejskie

Ekonomiści odbywają krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe. Krajowe praktyki zawodowe pozwalają sprawdzić ekonomistom swoje wiadomości i umiejętności m.in. w  zakładaniu firmy, sporządzaniu biznes planu, funkcjonowaniu spółek, prowadzeniu rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,  prowadzeniu rozrachunków z urzędem skarbowym (deklaracje PIT, CIT) prowadzeniu rozrachunków z bankami.

W ramach projektu Erasmus+ ekonomiści wyjeżdżają do Irlandii (Cork).

Tak jak w przypadku innych realizowanych projektów uczniowie pracują  w zagranicznych przedsiębiorstwach, zwiedzają ciekawe miejsca poznając przy okazji kulturę i zwyczaje krajów partnerskich. Praktyka ma na celu również poprawę znajomości języków obcych, uzyskanie ważnych w karierze zawodowej międzynarodowych certyfikatów.

Dzień ekonomisty

Każdego roku w naszej szkole obchodzimy swoje święto. Wtedy zapraszamy do wspólnej zabawy społeczność szkoły.

Rozwój kariery i kompetencji

Absolwent Technikum ekonomicznego może ubiegać się o poszerzenie swoich kompetencji w zawodzie Technik rachunkowości. W tym celu należy uzyskać kwalifikacje A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Jak zostać uczniem ZST w klasie ekonomicznej?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik ekonomista to:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

 ZAPRASZAMY !!!!!