Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Geodeta

Co to jest geodezja?

Nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem geodezyjnych pomiarów terenowych i prac kameralnych są różnego typu opracowania graficzne np. mapy czy profile ale także dokumenty tekstowe o charakterze prawnym (np. podczas rozgraniczenia nieruchomości).

Czym zajmuje się geodezja?

Na kierunku geodezji kształcą się specjaliści geodezyjnej obsługi obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Technikum przygotowuje do prowadzenia działalności inżynierskiej w tym zakresie.

Uczeń poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do nowoczesnych sprzętów geodezyjnych oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Po każdym z modułów kształcenia, uczeń przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji. Pozytywne zaliczenie egzaminu wiąże się z otrzymaniem świadectwa, które potwierdza umiejętności w danej kwalifikacji.

 • B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
 • B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
 • B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Stawiamy na praktykę

 • zajęcia terenowe i praktyczne, samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć praktycznych;
 • nauka języka obcego uwzględniając słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku geodezyjnego;
 • zajęcia dodatkowe, w których można rozwijać swoje zainteresowania.

POMIARY SYTUACYJNE

POMIARY WYSOKOŚCIOWE

Kończąc technikum ZST uczeń zna:

 • podstawy prawne funkcjonowania katastru;
 • metody ewidencji gruntów i budynków;
 • zasady gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich – techniki wyceny nieruchomości;
 • sposoby zakładania małych firm i zarządzania nimi;
 • system pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych i małych firmach.

Gdzie możesz pracować po zakończeniu ZST, czyli perspektywy zawodowe

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

ZAPRASZAMY !!!!!