fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Geodeta

Kim jest technik geodeta?

Technik geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Posiada umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem pomiarowym, obsługuje programy komputerowe np. do tworzenia map, zna przepisy prawa z zakresu geodezji, administracji oraz prawa budowlanego.

Innowacje pedagogiczne prowadzone w ZST na kierunku technik geodeta.

Od roku szkolnego 2022/2023 wprowadzamy specjalizację – geoinformatyka. Nasi uczniowie podczas specjalizacji stworzą numeryczną mapę terenu szkoły oraz wezmą udział w licznych warsztatach organizowanych przez:

  • firmę Geoline z Zabrza, partnera kierunku
  • Politechnikę Śląską w Gliwicach Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, partnera kierunku
  • Urząd Miasta Bytom Wydział Geodezji
  • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
  • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
  • Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych

i wiele innych instytucji oraz firm branżowych z zakresu geodezji i kartografii.

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie naszej szkoły wygrali VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy Geodezyjnej „Geodezja z Pasją”!!

Praktyki zawodowe oraz projekty europejskie

Geodeci odbywają krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe. Krajowe praktyki zawodowe odbywają się w firmach geodezyjnych współpracujących ze szkołą oraz w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta w Bytomiu. Uczniowie mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym, większość
z nich znajduje zatrudnienie w firmach w których odbywa praktyki.

W ramach projektu europejskiego geodeci wyjeżdżają do Hiszpanii (Grenada).

Uczniowie pracują  w firmie geodezyjnej, zwiedzają ciekawe miejsca poznając kulturę i zwyczaje Hiszpanii. Praktyka ma na celu również poprawę znajomości języków obcych oraz uzyskanie ważnych w karierze zawodowej międzynarodowych certyfikatów.

Co po ukończeniu ZST?

Po zakończeniu technikum absolwent jest przygotowany na podjęcie studiów wyższych I i II stopnia na kierunkach związanych z zawodem np. geoinformatyka lub gospodarka nieruchomościami, na kierunkach pośrednich tj. budownictwo czy architektura, a także każdych innych studiach wyższych na dowolnych kierunkach. Absolwent przygotowany jest również do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, a także przetwarzania wyników tych pomiarów.

W jaki sposób uzyskać tytuł technika geodety?

W celu uzyskania tytułu technika geodety należy zdać egzamin zawodowy z następujących kwalifikacji zawodowych:

BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (egzamin z wykonaniem pomiarów)

BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarkę nieruchomościami (egzamin z prowadzenia dokumentacji zawodowej w komputerze)

Jak zostać uczniem ZST w klasie geodezyjnej?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik geodeta to:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • geografia

ZAPRASZAMY !!!!!