fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Technik Geodeta

Kim jest technik geodeta?

Technik geodeta to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Posiada umiejętności posługiwania sie nowoczesnym sprzętem pomiarowym, obsługuje programy komputerowe np. do tworzenia map, zna przepisy prawa z zakresu geodezji, administracji oraz prawa budowlanego.

Praktyki zawodowe oraz projekty europejskie

Geodeci odbywają krajowe i zagraniczne praktyki zawodowe. Krajowe praktyki zawodowe odbywają się w firmach geodezyjnych współpracujących ze szkołą oraz w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta
w Bytomiu. Uczniowie mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie pomiarowym, większość z nich znajduje zatrudnienie w firmach w których odbywa praktyki.

W ramach projektu europejskiego geodeci wyjeżdżają do Hiszpanii (Grenada).

Uczniowie pracują  w firmie geodezyjnej, zwiedzają ciekawe miejsca poznając kulturę i zwyczaje Hiszpanii. Praktyka ma na celu również poprawę znajomości języków obcych oraz uzyskanie ważnych w karierze zawodowej międzynarodowych certyfikatów.

Co po ukończeniu ZST?

Po zakończeniu technikum absolwent jest przygotowany na podjęcie studiów wyższych I i II stopnia na kierunkach związanych z zawodem np. geoinformatyka lub gospodarka nieruchomościami, na kierunkach pośrednich tj. budownictwo czy architektura, a także każdych innych studiach wyższych na dowolnych kierunkach. Absolwent przygotowany jest również do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, a także przetwarzania wyników tych pomiarów.

W jaki sposób uzyskać tytuł technika geodety?

W celu uzyskania tytułu technika geodety należy zdać egzamin zawodowy z następujących kwalifikacji zawodowych:

 • BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów (egzamin z wykonaniem pomiarów)
 • BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarkę nieruchomościami (egzamin z prowadzenia dokumentacji zawodowej)

Innowacje pedagogiczne prowadzone w ZST na kierunku technik geodeta.

Uczeń naszej szkoły ma możliwość uczestniczenia w cyklicznych wykładach i warsztatach organizowanych przez:

 • firmę Geoline z Zabrza, partnera kierunku
 • Politechnikę Śląską w Gliwicach Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, partnera kierunku
 • Urząd Miasta Bytom Wydział Geodezji
 • Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
 • Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych

i wiele innych instytucji oraz firm branżowych z zakresu geodezji i kartografii.

Jak zostać uczniem ZST w klasie geodezyjnej?

Wystarczy chcieć. Zajęcia edukacyjne, których oceny są przeliczane na punkty dla zawodu technik geodeta to:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • geografia

ZAPRASZAMY !!!!!