fbpx

Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Pomoc socjalna

Istnieje kilka form pomocy socjalnej dla uczniów naszej szkoły.  Najważniejsze z nich to stypendium socjalne przyznawane przez Prezydenta Miasta oraz zapomogi przyznawane przez Radę Rodziców. Uprawnione i zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy.

Wniosek o przyznanie zapomogi – dostępny w sekretariacie szkoły

Rządowe wsparcie

W zbliżającym się roku szkolnym 2022/2023 uczniowie z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  należy:

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Termin złożenia wniosku do dyrektora szkoły upływa 5 września 2022 r. 
Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2. Dokonać zakupu podręczników.

3. Przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym  magdalena.chyra@technikum6.pl

Załączniki
Informacja dla rodziców
Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym
Wniosek
Oświadczenie o zakupie podręczników