Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‐19, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Dyrektor szkoły zarządza dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych dnia 07 maja 2021r (piątek).