Zespół Szkół Technicznych

Bytom

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych
  41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 reprezentowany przez Dyrektora, mail: dyrektor@zst.bytom.pl;
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Maciej Zadora Urząd Miejski w Bytomiu ul. Smolenia 35 mail: iod_edu@um.bytom.pl;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań Administratora wynikających z przepisów prawa;
 • w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie;
 • podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
 • odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne realizujące zadania na rzecz Administratora, na podstawie przepisów prawa;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
 • dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 • osoba której dane przetwarza Administrator posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
 • osobie której dane przetwarza Administrator nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.