W zbliżającym się roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych  należy:

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2021/2022.

Termin złożenia wniosku do dyrektora szkoły zostanie podany pod koniec sierpnia na stronie Zespołu Szkół Technicznych.


Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

2. Dokonać zakupu podręczników.

3. Przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu.

W razie pytań prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym: magdalena.chyra@technikum6.pl

załącznik