godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Projekt edukacyjny

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych uczeń gimnazjum ma obowiązek realizacji projektu edukacyjnego.

§ 8. 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczyciela;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu.

5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym ocenianiu..

 Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego  problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje  następujące działania:

wybranie tematu projektu edukacyjnego;

określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

•wykonanie zaplanowanych działań;

•przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.

Udział ucznia w projekcie i temat projektu zostanie odnotowany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania (określonych odstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów) lub wykraczać poza te treści. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację, ale projekt powinien zostać zrealizowany w jednym roku szkolnym. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większe liczbie członków zespołu. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.

Opiekun projektu ma za zadanie:

wspierać zespół uczniowski i udzielać konsultacji na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu), ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając aktywność na wszystkich etapach realizacji projektu, samoocenę ucznia i ocenę zespołu,  udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.

Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:

•aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad współpracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie pracy, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu),

•współpracować z innymi członkami zespołu i opiekunem projektu,

•dokonać samooceny i oceny innych członków zespołu.

Wychowawca ma za zadanie: na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów powierzonej klasy.

Nauczyciele nie będący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, jeśli zwrócą się oni do nich o  pomoc. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu zgodnie z posiadanymi środkami. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką    opiekuna projektu, wychowawcy lub innych nauczycieli.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu. Wówczas na świadectwie ukończenia gimnazjum miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Obowiązkowa dokumentacja projektu pozostaje w szkole i ma postać Karty Projektu, która zawiera: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego i nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015