godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Egzamin gimnazjalny

Procedura egzaminu gimnazjalnego

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. W terminie głównym
a)część humanistyczna –10 kwietnia 2019r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz.9:00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b)część matematyczno-przyrodnicza –11 kwietnia 2019 r.(czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –12 kwietnia 2019r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

2.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
a)część humanistyczna –3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
- z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019r.(wtorek)
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki –godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019r. (środa)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego: 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

egzaminZasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
PAMIĘTAJ! Przestrzegaj zasad na egzaminie! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego.

Część humanistyczna składa się z zadań z zakresu języka polskiego oraz zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Część matematyczno-przyrodnicza składa się z zadań z zakresu matematyki oraz zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania z przedmiotów przyrodniczych mają formę zamkniętą.

W części dotyczącej języka obcego nowożytnego gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,ukraińskiego i włoskiego, z zastrzeżeniem, że gimnazjalista może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. Ta część egzaminu ma dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.

Przebieg egzaminu

W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

 W dniu egzaminu

Rozwiązywanie zadań odbywa się w czasie liczonym od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio:
a) w części humanistycznej:
- zestaw egzaminacyjny z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestaw egzaminacyjny z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
b) w części matematyczno-przyrodniczej:
- zestaw egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów,
dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestaw egzaminacyjny z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut
c) w części z języka obcego nowożytnego:
- zestaw egzaminacyjny na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut
- zestaw egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut.

Przykładowe zestawy egzaminacyjne:  część matematyczno-przyrodnicza, historia i wos.

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

• język polski

• historia i wiedza o społeczeństwie

• matematyka

• przedmioty przyrodnicze

• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej 

Arkusze egzaminacyjne:

http://oke.jaworzno.pl/www2/index.php/using-joomla/arkuszeegzaminacyjnegimn

 OKE Jaworzno:

 http://www.oke.jaworzno.pl/

 CKE Warszawa:

 http://www.cke.edu.pl/

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz komunikatu Dyrektora CKE z dnia 27 kwietnia 2015 r.  określone są terminy egzaminu gimnazjalnego:

 

a)część humanistyczna –18 kwietnia 2016r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie –godz.9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b)część matematyczno-przyrodnicza –19 kwietnia 2016 r.(wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych –godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –20 kwietnia 2016r. (środa)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

2.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:

a)część humanistyczna –1 czerwca 2016 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie  – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego –godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016r.(czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki –godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego:  17 czerwca 2016 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:  24 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

 

Plakat – Przestrzegaj tych zasad na egzaminie

http://oke.jaworzno.pl/images/stories/File/Matura/plakat/Gimnazjum_Plakat.jpg

 

Ten plakat mógłby być gdzieś na początku podstrony, prosiłabym też o zamianę informacji – najpierw terminy egzaminu, potem zasady i opis egzaminu.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015