godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Kryteria oceniania

Przyjęty w ZSTiO Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO), przedstawiony w statucie szkoły, jest doprecyzowany przez kryteria oceniania, które określają zasady przyznawania ocen z poszczególnych przedmiotów. Oznacza to, że każdy polonista, fizyk, matematyk, historyk itd. stosuje ten sam system oceniania na swoim przedmiocie. Dzięki temu jest możliwe porównywanie osiągnięć uczniów z danego przedmiotu oraz lepsze planowanie nauczania. Zasady różnią się natomiast na poszczególnych przedmiotach, tzn. inne stosuje się na matematyce a inne na języku polskim czy wychowaniu fizycznym.

Poniżej znajdują się kryteria oceniania dla poszczególnych przedmiotów.

W szkole obowiązuje skala ocen od 1 (niedostateczny) do 6 (celujący). Dodatkowo na początku każdego działu nauczyciel podaje zakres wymagań na poszczególne oceny. Nauczyciel określa co trzeba wiedzieć i co umieć aby otrzymać daną ocenę od 1 do 6. Wymagania poszczególnych nauczycieli znajdują się w zakładce 'Wymagania programowe'.

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015