godlo zstio@zstio.bytom.pl Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
41-907 Bytom ul. Modrzewskiego 5 | tel/fax: 32 281 38 58

Egzamin Zawodowy

UWAGA!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Jest to egzamin państwowy, przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zdawany w szkole. Termin egzaminu zawodowego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej CKE, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej będą zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
- etapu pisemnego
- etapu praktycznego

Terminy egzaminów:

Sesja 1. : styczeń–luty 2017 r. (z wyłączeniem Z.22 i Z.23)
Część
pisemna
Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Model „d” Modele: „w”, „wk” i „dk”
12 stycznia 2017 r. 9 stycznia 2017 r. od 16 stycznia do 26 lutego 2017 r. 31 marca 2017 r.
Sesja 2. : czerwiec–lipiec 2017 r.
Część pisemna  Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Model „d” Modele: „w”, „wk” i „dk”
20 czerwca 2017 r. 26 czerwca 2017 r. od 16 czerwca do 8 lipca 2017 r. 25 sierpnia 2017 r.

pdf Procedury egzaminacyjne 2016/2017

Aby dobrze przygotować się do egzaminu polecamy zapoznanie się z informatorami dostępnymi dla każdego kierunku: 

Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europas. Dokument ten określa zakres kompetencji zawodowych i jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Polecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce "EGZAMIN ZAWODOWY"

pogimnazjum.bytom.pl

pogimnazjum.bytom.pl

                   

geoline geomax

progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Dostawcą szkolnej wersji 2D&3D programu progeCAD Professional jest biuro konstrukcji i rozwoju SoliCAD, s.r.o.

ZSTiO 2015